Administratiekantoor Rintjema Holwerd

Fiscaal partnerschap

Iedere Nederlander heeft wanneer deze voldoende belasting verschuldigd is, recht op het toepassen van de algemene heffingskorting (ca € 2.070,-). Deze heffingskorting wordt in mindering gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. Vaak merkt u hier niets van, omdat wanneer u in loondienst bent, de werkgever al automatisch rekening houdt met het toepassen van de heffingskorting bij het inhouden van loonbelasting op uw loon.

Zoals reeds genoemd dient u voldoende belasting verschuldigd te zijn om gebruik te maken van de volledige heffingskorting. Verdient u minder dan ca € 6.000 dan kunt u niet de gehele heffingskorting gebruiken. De toe te passen heffingskorting is maximaal het verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting.

Een voorbeeld: u bent in 2007 € 670,- inkomstenbelasting verschuldigd over een bescheiden bijverdienste. De heffingskorting bedraagt nu ook € 670,-, derhalve hoeft u niets te betalen. Met het restant van de algemene heffingskorting ad € 1.300,- (2.070 -/- 670) kunt u niets doen in dit geval.

Tot zover de situatie voor de alleenstaande Nederlander. De wetgever heeft een mogelijkheid ingebouwd om de heffingskorting toch terug te krijgen, indien uw partner wel voldoende belasting verschuldigd is. Dit gebeurt niet automatisch. U moet dan kiezen voor fiscaal partnerschap in de inkomstenbelasting.

Wie zijn standaard Fiscaal partner?

Wanneer u getrouwd bent, is uw partner automatisch uw fiscaal partner. Met het gehuwd zijn wordt ook bedoeld geregistreerd partnerschap (nb. dit is wat anders dan een samenlevingscontract). Wanneer één van deze situaties van toepassing is, bent u dus automatisch elkaars fiscale partner in de inkomstenbelasting.

Wie kunnen kiezen voor Fiscaal partnerschap?

Indien u samenwoont met vriend, vriendin, broer, zus of ouders kunt u onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor het fiscaal partnerschap. Dit is met name interessant wanneer één van beide samenwonenden geen of een laag inkomen heeft. De voorwaarden vindt u hieronder.

Voorwaarden voor het Fiscaal partnerschap samenwonenden

Er zijn drie hoofdvoorwaarden waaraan voldaan dient te zijn om te kunnen kiezen voor fiscaal partnerschap als samenwonenden:

Ten eerste dient u samen langer dan zes maanden onafgebroken te hebben samengewoond en een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd(delen van kosten e.d.)

Ten tweede stond u in die periode ook gezamenlijk ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisregistratie (GBA) van uw gemeente. Dit houdt dus in dat wanneer u niet officieel samenwoont(volgens de gemeente), u niet voor fiscaal partnerschap kunt kiezen.

Als laatste dienen samenwonenden in de samenwoonperiode beiden ouder dan achttien jaar te zijn geweest. Een uitzondering hierop is wanneer een ouder en kind samenwonen en voor fiscaal partnerschap willen kiezen; aan het begin van het jaar dienen beide ouder dan zevenentwintig te zijn.

Misverstanden omtrent het Fiscaal partnerschap

Wij horen nogal eens wat misverstanden over het fiscaal partnerschap in de praktijk. Zo kunt u namelijk als fiscaal partner ook de aftrekposten verdelen. Bijvoorbeeld 100% van de hypotheekrente in mindering op het inkomen van de partner in plaats van degene op wiens naam het huis staat. Het misverstand is dat het verdelen van bezittingen in de belastingaangifte geen gevolgen heeft voor de juridische eigendom. Uw bankrekening blijft uw bankrekening ook al is deze aangegeven bij uw fiscaal partner.

Een ander misverstand is dat wanneer u niet voor fiscaal partnerschap kiest, u ook andere toeslagen op basis van één inkomen kunt krijgen (huurtoeslag/ zorgtoeslag). Ook dit is een misverstand; voor genoemde toeslagen moet u altijd het gezamenlijk inkomen van het huishouden nemen, ook al bent u geen fiscaal partner.

Ons administratiekantoor helpt u graag bij Fiscaal partnerschap

Wilt u ook weten of in uw situatie het mogelijk of voordelig is om als fiscaal partner te worden aangemerkt of nadere uitleg over bijzondere situaties (overlijden, scheiding)? Neem dan nog vandaag contact met ons op. Eén ding is zeker; ons administratiekantoor is u graag van dienst!